Specializace povolání
Komisař - Lektor - instruktor

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: Hasičský záchranný sbor ČR
Alternativní názvy: Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, Lektor – instruktor, Příslušník HZS ČR, Komisař
Platové rozmezí
28 453 Kč - 45 662 Kč

Charakteristika

Komisař - Lektor - instruktor provádí teoretickou výuku a praktický výcvik v kurzech pro získání nebo prodloužení odborné způsobilosti až po stupeň Taktické řízení, nebo v kurzech specializačních, zejména pro příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru ČR, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vyšší odborné vzdělání v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost a bakalářský studijní program v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání a bakalářský studijní program.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
činnosti hasiče
činnosti hasiče - strojníka
činnosti velitele hasičů
metody a postupy lektorství v odborných kurzech
předpisy a technické normy požární ochrany
zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami
chemické reakce a fyzikální procesy probíhající při hoření

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vykonávání lektorské činnosti
Určování postupů při řízení jednotek požární ochrany a koordinaci složek integrovaného záchranného systému
Organizování odborné přípravy jednotek požární ochrany
Obsluha požární techniky, speciální požární a vyprošťovací techniky při zásazích, během výcviku apod.
Zachraňování a vyprošťování osob, zvířat a majetku při požárech, povodních, živelních pohromách, dopravních nehodách, průmyslových haváriích aj. kalamitních situacích
Využívání různých technických prostředků při požárních, záchranných a technických zásazích
Provádění hasebních a záchranných prací s používáním ochranných obleků, dýchací techniky a věcných prostředků požární ochrany
Orientace v chemických reakcích a fyzikálních procesech probíhajících při hoření a hašení požárů
Tvorba metodik odborné přípravy a výcviku jednotek požární ochrany
Navrhování inovací výuky a výcviku jednotek požární ochrany

více informací