Specializace povolání
Kontrolor přepravy cestujících

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: silniční doprava a přeprava
Alternativní názvy: Revizor
Nadřízené povolání: Revizor v osobní dopravě
Příbuzné specializace: Kontrolor kvality dopravy
Odborný směr:
Platové rozmezí
25 097 Kč - 33 482 Kč

Charakteristika

Kontrolor přepravy cestujících provádí kontrolu cestujících, za účelem zjištění jak jsou dodržována ustanovení přepravních řádů, tarifů a jiných předpisů platných pro přepravu osob, zvířat a zavazadel. Vyhodnocuje výsledky kontrol přepravy cestujících. Z výsledků kontrol zpracovává předepsaná hlášení a podklady.

Pracovní činnosti

 • Kontrola cestujících v oblasti dodržování ustanovení přepravních řádů, tarifů a jiných předpisů platných pro přepravu osob, zvířat a zavazadel.
 • Kontrola dodržování jízdních řádů.
 • Kontrola řádného vybavení a funkčnosti zařízení pro odbavení cestujících ve vozidle.
 • Poskytování informací cestujícím.
 • Vylučování osob, které porušují smluvně-přepravní podmínky, z přepravy.
 • Kontrola řádného vybavení řidiče provozními doklady.
 • Vybírání přirážky k jízdnému a jízdného od cestujících bez platného jízdního dokladu.
 • Evidence dat z provedených kontrol přepravy cestujících (provádění základní administrativy).
 • Doporučování nápravných opatření u opakujících se závad.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy a vyšší odborné vzdělání v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru železničář, práce v dopravě a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
podmínky přepravy osob a nákladu na železnici
výpočty jízdného, tarifů, slev, apod.
pravidla kontroly cestujících v dopravním prostředku
předpisy autobusové dopravy a přepravy
podmínky autobusové dopravy a přepravy osob a zavazadel
struktura a organizace autobusové dopravy a přepravy

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Poskytování informací o autobusových a vlakových spojích
Vyplňování a vedení předepsané dokumentace, evidence a výkazů o silniční dopravě
Orientace v právních a dalších předpisech pro zajišťování a řízení osobní nebo nákladní silniční dopravy
Provádění kontrol jízdních dokladů cestujícím v hromadných dopravních prostředcích
Vystavování dokladů souvisejících s vyměřením pokut, s jejich úhradou apod.
Vedení příslušné dokumentace v oblasti revize dopravy
Orientace v předpisech pro řízení autobusů, trolejbusů a tramvají
Vyhotovování jízdních dokladů ve vlaku
Kontrola dodržování přepravních podmínek na železnici
Kontrola a vypočítávání jízdného, dovozného, poplatků a přirážek podle platných tarifů v osobní železniční dopravě
Kontrola jízdních průkazů a nástupu cestujících do tramvaje
Orientace ve smluvních přepravních podmínkách
Vypočítávání jízdného podle platných tarifů v dopravě a přepravě

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.

více informací