Specializace povolání
Kovář strojní

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: hutní zpracování kovů
Nadřízené povolání: Kovář v hutním provozu
Příbuzné specializace: Kovář ruční
Platové rozmezí
18 741 Kč - 35 041 Kč

Charakteristika

Kovář strojní zhotovuje kovové součásti strojním kováním.

Pracovní činnosti

 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních.
 • Výroba strojních součástí, nářadí a nástrojů strojním volným kováním na bucharech a kovacích lisech podle zadaného výkresu nebo předepsaného postupu.
 • Sestavení zápustky, její montáž na stroj a její seřízení.
 • Výroba výkovků zápustkovým kováním včetně předkování různými způsoby.
 • Obsluha válcovaček kroužků, radiálních kovacích strojů, vodorovných kovacích strojů, kovacích válců, strojů pro příčné klínové válcování a ohýbaček různých typů.
 • Ohýbání kulatin, profilových materiálů, plochých tyčí nebo výpalků.
 • Rovnání materiálů, výkovků, výlisků, výpalků, výstřižků a svařenců.
 • Zkružování tyčí a profilových materiálů.
 • Tvarování listových per a pružin, okovávání trubek.
 • Lisování výlisků.
 • Ohýbání a rovnání výkovků, výlisků a svařenců.
 • Okovávání trubek a vyhrdlování otvorů.
 • Obsluha pecí pro teplené zpracování a kalení výkovků
 • Vedení příslušných záznamů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži teplem, trupu a páteře s převahou statické práce, malých svalových skupin, pracovní dobou na směny a hlukem. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní kovář, kovářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
základy technologií ve strojírenství a v kovovýrobě, základní druhy strojů a zařízení
technologie kovářství a kovárenství
tepelné zpracování materiálů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování výkovků
Volba postupu práce a technologických podmínek ohřevu materiálu v kovářských pecích a výhních, kování nářadí, nástrojů a různých strojních součástí
Volba postupu práce a technologických podmínek strojního kování, tvarování, ohýbání kovů, ohřevu materiálu v kovářských pecích a výhních
Seřizování, ošetřování a údržba kovářských pecí, výhní, kovacích lisů a bucharů
Obsluha kovářských pecí a výhní
Obsluha strojů na ohýbání profilových materiálů, plochých tyčí nebo výpalků z plechů
Obsluha strojů pro zápustkové kování, vykovávání profilových nožů na obrábění kovů, volné kování kotoučů, kruhových desek a podélných výkovků
Obsluha strojů na volné kování manipulačních čepů a pěchování ingotů
Obsluha strojů na zkružování plochých tyčí, čtvercových tyčí nebo kulatin o různých průměrech
Obsluha strojů na rovnání složitých výkovků, výlisků, výstřižků, výpalků a svařenců
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
Tepelné zpracování výkovků
Obsluha kovacích lisů s programovým řízením
Obsluha strojů na válcování kroužků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.

více informací