Specializace povolání
Obsluha zařízení sil

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba mouky a pečiva
Alternativní názvy: Silomistr
Nadřízené povolání: Mlynář
Platové rozmezí
16 338 Kč - 29 880 Kč

Charakteristika

Obsluha zařízení sil pracuje pod vedením technika řízení výroby nebo kontroly kvality. Obsluhuje zařízení sil, tedy příjmové, manipulační a expediční dopravní cesty, linky na posklizňové čištění obilí, případně linky na potravinářské čištění nebo čištění osiv, včetně systémů aktivního větrání obilí a sušení. Váží produkty na mostní nebo kolejové váze. Provádí drobnou údržbu strojů a zařízení, hygienickou údržbu sil a skladů. Odebírá vzorky a provádí jednoduché analýzy.

Pracovní činnosti

 • Vzorkování rostlinných produktů (obilovin, luskovin a olejnin).
 • Vážení na mostní váze.
 • Smyslové posuzování rostlinných produktů (obilovin, luskovin a olejnin).
 • Provádění základních rozborů na laboratorních přístrojích (příjmových, mezioperačních a výstupních).
 • Zanesení záznamů o dodávce a výsledků vstupní laboratorní kontroly do SW.
 • Nastavení příjmových dopravních cest a uskladnění rostlinných produktů (obilovin, luskovin a olejnin).
 • Obsluha příslušných strojů a zařízení pro dopravu produktů, jejich čištění a sušení.
 • Monitorování, měření a kontrola podmínek skladování.
 • Sušení obilí, včetně nastavení parametrů a obsluhy zařízení na sušení nebo aktivní větrání obilí.
 • Vedení provozní dokumentace.
 • Expedice rostlinných produktů (obilovin, luskovin a olejnin).
 • Provádění zásahů běžné a případně speciální ochranné „DDD“ ve skladech.
 • Provádění běžné údržby a drobných oprav strojů a zařízení.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži pracovní dobou na směny, prachem a invazivními alergeny.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru mlynář, mlynářské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha příjmových, čistících a expedičních linek sil nebo linek na posklizňové čištění zrnin
Obsluha sušárny a zařízení aktivního větrání skladovaných produktů
Odběr vzorků přijímaných a expedovaných zrnin
Provádění kontroly vlhkosti a zdravotní nezávadnosti zrnin
Provádění běžné údržby a drobných oprav strojů a zařízení sil a posklizňových linek v silech
Zabezpečování ovládacích opatření v systému řízení kvality a bezpečnosti potravin nebo krmiv na kritických a kontrolních bodech v silech
Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti v provozech sil a skladů
Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin a krmiv v provozech obilních sil a skladů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

více informací