Specializace povolání
Odborný účetní

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: ekonomika
Alternativní názvy: Účetní junior, Junior accountant
Nadřízené povolání: Účetní
Platové rozmezí
21 592 Kč - 37 613 Kč

Charakteristika

Odborný účetní zajišťuje účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví účetní jednotky pod vedením a kontrolou Samostatného účetního.

Pracovní činnosti

 • Účtování běžných účetních operací finančního účetnictví.
 • Kontrola náležitostí účetních dokladů a jejich evidence.
 • Provádění měsíčních kontrol ve finančním účetnictví.
 • Spolupráce při inventarizaci majetku a závazků.
 • Pod vedením a kontrolou Samostatného účetního účtování uzávěrkových operací.
 • Zpracovávání účetních dokladů pro automatizované zpracovávání.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru finančnictví a bankovnictví a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru finančnictví a bankovnictví.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
účetní doklady a jejich evidence
daňová soustava ve vztahu k účetnictví
daň z příjmu
daň z přidané hodnoty
styk s bankou, finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a dalšími institucemi
vnitropodnikové účetnictví
odvody zdravotního a sociálního pojištění
majetek podnikatelského subjektu (investice, zásoby, ceniny, pohledávky), jeho inventarizace, odpisování

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení účetnictví, evidence o pohybu majetku, zásob a finančních prostředků
Zajišťování plateb v hotovosti
Vyřizování různých potvrzení pro zaměstnance (mzdová účetní)
Zajišťování platebního styku prostřednictvím bankovních ústavů
Příprava a kompletace podkladů a dokladů pro zaúčtování
Vyplňování formulářů a hlášení pro státní orgány (záznamní povinnost, oznamovací povinnost, daňové formuláře)
Kontrola formální i věcné správnosti účetních dokladů
Kontrola stavu závazků a pohledávek, v malých organizacích i spoluúčast při kontrolách (inventarizacích) majetku a zásob
Spolupráce s orgány státní správy a s ostatními institucemi při provádění účetních kontrol a revizí a spolupráce s externím auditorem
Sestavení účetní závěrky včetně příslušných výkazů v malých organizacích
Zajišťování styku s finančními úřady, popř. jinými institucemi při předávání výkazů, hlášení a daňových přiznání
Výpočty odpisů a některých daní

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

více informací