Specializace povolání
Ošetřovatel zvířat v zoo

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: živočišná výroba
Alternativní názvy: Ošetřovatel exotických zvířat, Chovatel cizokrajných zvířat, Ošetřovatel zvířat v cirkusu, Ošetřovatel zvířat v zooprodejně, Ošetřovatel zvířat v útulku, Ošetřovatel zvířat v zoologické zahradě, Ošetřovatel zvířat, Breeder
Nadřízené povolání: Chovatel zvířat
Platové rozmezí
16 088 Kč - 28 393 Kč

Charakteristika

Ošetřovatel zvířat v zoo provádí základní činnosti spojené s chovem zvířat v zoologických zahradách a obdobných chovných zařízeních.

Pracovní činnosti

 • Sledování a hlášení atypických projevů chování, sledování biologických a etologických projevů zvířat (říje, zvýšená agresivita, příznaky porodu).
 • Manipulace se zvířaty a jejich odchyt, příprava zvířat na transporty.
 • Spolupráce při zajišťování umělých odchovů, základní obsluha umělých líhní.
 • Zajištění základních potřeb chovaných zvířat (krmení, napájení, ustájení, úklid).
 • Dodržování základní zoohygieny, čištění, desinfekce ubikací, asanace výběhů, základní úklid na pracovišti a v expozicích, odběr biologických vzorků.
 • Kontrola teplotního a vlhkostního režimu v ubikacích, větrání.
 • Kontrola početního a zdravotního stavu chovaných zvířat na počátku a na konci směny.
 • Zajištění a kontrola technických prvků zamezujících možnému úniku zvířat.
 • Vedení denní evidence událostí a požadavků (tzv. hlášení) na pracovišti.
 • Dodržování bezpečnosti práce, hygieny práce a protipožárních předpisů.
 • Příprava krmiv z dodávaných komponent, sledování kvality krmiva.
 • Asistence při veterinárních zákrocích.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
epizootologie a parazitologie
krmení cizokrajných zvířat
charakter a povahové vlastnosti cizokrajných zvířat

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Čištění a údržba klecí, stájí, výběhů a dalších prostor pro cizokrajné, ohrožené a vzácné druhy zvěře
Napájení, krmení a pasení cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře
Sledování základních biologických a etologických projevů zvířat a využití poznatků pro vytvoření optimálního prostředí pro jejich chov
Vedení porodů nebo asistence při porodech cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře
Příprava, dávkování a sledování kvality krmiva pro cizokrajné, ohrožené a vzácné druhy zvěře
Péče o cizokrajné, ohrožené a vzácné druhy zvěře v době jejich nemocí podle veterinárních zásad
Péče o narozená mláďata cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře včetně jejich umělého odchovu a základní obsluhy umělých líhní
Sledování a posuzování zdravotního stavu cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře, sledování doby říje, průběžné sledování březích samic
Vedení základní chovatelské dokumentace

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací