Specializace povolání
Pokladník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: ekonomika
Nadřízené povolání: Účetní
Platové rozmezí
16 777 Kč - 28 945 Kč

Charakteristika

Pokladník zajišťuje příjem a výdej peněz a cenin.

Pracovní činnosti

  • Vyplácení a přijímání peněz a cenin.
  • Spolupráce při provádění fyzické i dokladové inventarizace v souladu s interními předpisy účetní jednotky.
  • Vedení předepsané evidence a záznamů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru finančnictví a bankovnictví, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru finančnictví a bankovnictví a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
účetní doklady a jejich evidence
vedení pokladních deníků a knih
styk s bankou, finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a dalšími institucemi

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Manipulace s penězi (počítání, kasírování, rozměňování)
Manipulace s ceninami (stravenky, kolky)
Příprava pokladních dokladů pro archivaci dle platných předpisů
Zajišťování plateb v hotovosti
Vedení pokladní knihy včetně vystavování účetních dokladů o příjmech a výdajích peněžních prostředků, a to i v cizí měně
Provádění plateb v hotovosti (příjem a výdej), a to jak pro vnitřní potřebu organizace, tak i ve vztahu k veřejnosti v tuzemské i cizí měně
Kontrola stavu pokladní hotovosti ve vztahu k údajům z účetní evidence i ve vztahu ke stanoveným pokladním limitům či potřebám organizace

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací