Specializace povolání
Pomocný pracovník ve vodárenství

Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání (1)
Odborný podsměr: vodovody a kanalizace
Alternativní názvy: Pomocný dělník, Odečítač vodoměrů, Chlorovač vody, Čistič vodárenských zařízení
Příbuzné specializace: Pomocný pracovník ve vodohospodářství
Odborný směr:
Platové rozmezí
10 572 Kč - 25 698 Kč

Charakteristika

Pomocný pracovník ve vodárenství provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce ve vodárenství při obsluze vodárenských zařízení, opravách, údržbě a čištění vodovodních a kanalizačních sítí.

Pracovní činnosti

 • Vykonávání manipulačních a pomocných prací při obsluze vodárenských zařízení.
 • Čištění strojů a zařízení, spolupráce při údržbě.
 • Vykonávání pomocných prací na úpravnách vody a na čistírnách odpadních vod.
 • Kontrola průtočnosti kanalizační sítě, hledání příčin ucpávky kanalizace.
 • Odstraňování havárií na veřejné části stokové sítě v rámci vzniklých havarijních situací.
 • Obsluha malé mechanizace při údržbě a čištění vodárenských objektů, vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Provádění jednoduché obnovy živičných a betonových ploch, dlažeb a terénních úprav.
 • Vykonávání jednoduchých zemních prací.
 • Provádění běžné údržby kanalizačního potrubí, přípojek a objektů.
 • Vyzdvihování šachet a vodovodních poklopů při úpravě komunikace.
 • Zabezpečování výkopů při odstraňování poruch na síti.
 • Čištění kanalizačního potrubí, armaturních šachet, objektů a přípojek strojně nebo ručně.
 • Čištění stokové sítě v rámci preventivní činnosti.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži biologickými činiteli způsobujícími onemocnění. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
konstrukce vodoměrů, způsob jejich fungování a odečítání
měřicí a další zařízení v čistírnách odpadních vod
odpadní vody, jejich vznik a dopad na životní prostředí

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Kontrola průtočnosti potrubí, přípojek a kanalizačních stok při provádění čištění kanalizačních sítí
Kontrola a monitorování stavu potrubí, přípojek a objektů při provádění čištění kanalizačních sítí
Seřizování, ošetřování, údržba a běžné opravy strojního zařízení pro čištění kanalizačního potrubí, přípojek a objektů kanalizačních sítí
Ruční provádění jednoduchých montážních prací při opravách vodovodních a kanalizačních zařízení
Ruční provádění drobných oprav zdiva a nátěrů vodárenských a vodohospodářských objektů
Ruční čištění kanalizačních sítí, odpadních jímek a průlezných kanalizačních stok v podzemí
Ruční čištění a dezinfekce vodárenských zařízení
Obsluha malé mechanizace při údržbě a čištění vodárenských a vodohospodářských objektů, vodovodních a kanalizačních sítí

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací