Specializace povolání
Potápěč pracovní

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Commercial Diver, Professional Diver
Nadřízené povolání: Potápěč
Příbuzné specializace: Potápěč operátor

Charakteristika

Potápěč pracovní vede, organizuje a zodpovídá za pracovníky provádějící různé potápěčské práce, práce ve zvýšeném tlaku vzduchu a práce ve zvýšeném tlaku okolního prostředí - hyperbarické práce nebo je přímo vykonává a zajišťuje.

Pracovní činnosti

 • Řízení, organizace a zajištění bezpečnosti a kvality potápěčských prací, prací ve zvýšeném tlaku vzduchu a prací ve zvýšeném tlaku okolního prostředí - hyperbarické práce.
 • Realizace pracovního úkolu a technologického postupu potápěčských prací, prací ve zvýšeném tlaku vzduchu a prací ve zvýšeném tlaku okolního prostředí - hyperbarických prací.
 • Zajištění a vymezení bezpečného pracoviště pro provádění potápěčských prací, prací ve zvýšeném tlaku vzduchu, prací ve zvýšeném tlaku okolního prostředí - hyperbarických prací.
 • Sestavení pracovní skupiny v odpovídajícím počtu pracovníků s odpovídající kvalifikací.
 • Určení vhodné techniky a výstroje a kontrola jejího stavu před každým použitím.
 • Určení a kontrola komunikačního systému před každým použitím.
 • Zajištění bezpečnostních a dalších předpisů a prokazatelné seznámení pracovníků s těmito předpisy před zahájením potápěčských prací, nebo prací ve zvýšeném tlaku okolního prostředí - hyperbarických prací.
 • Zabezpečení pracoviště vytápěným uzavřeným prostorem pro odpočinek od nepříznivých vlivů práce, dle zvláštního předpisu.
 • Odborné práce při řešení krizových situací na vodě, pod vodou, nebo při povodních.
 • Vedení příslušné dokumentace provedených prací.
 • Průzkum, revize, mapování, kontrola a dokumentace objektů pod vodou.
 • Potápěčské práce v prostředí bez volné hladiny, v uzavřených prostorách a pod ledem.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven významné zátěži teplem, trupu a páteře s převahou statické práce, prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru, prací v nevhodných pracovních polohách, chladem a rizikem úrazu. Také je vystaven značné zátěži teplem, zraku, malých svalových skupin, chladem a hlukem. Je nutné počítat je vystaven zátěži neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů, vibracemi, chemickými látkami a biologickými činiteli způsobujícími onemocnění. Významným faktorem jsou celková fyzická zátěž, celková fyzická zátěž a duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
potápěčství ve spojení s vodním záchranářstvím
činnosti potápěče
první pomoc
technologie svařování kovů
fyzika obecně
potápěčská dekomprese

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v předpisech, postupech, metodách a dokumentaci pro vykonávání potápěčských prací
Volba technologických postupů pro potápěčské práce
Sestavení pracovních skupin a určení kvalifikace
Provedení průzkumu podmínek na pracovišti
Volba výstroje dle klimatických podmínek a prostředí
Volba sestavy vhodné potápěčské techniky a způsobu kontroly této techniky a výstroje potápěče
Komunikace s pracovní skupinou a s jednotlivci pod vodou
Řešení krizové situace na pracovišti
Vedení písemné dokumentace o činnosti potápěčské skupiny
Poskytování první pomoci se zaměřením na potápěčské nehody
Provádění záchranářských potápěčských prací při hledání, vyprošťování a evakuaci osob, techniky a materiálu
Prokázání znalostí potápěčské fyziky
Kontrolování, provádění odborných průzkumů a odstraňování havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení pod vodou
Dokumentování objektů a zařízení pod vodou
Provádění potápěčských prací
Vykonávání potápěčských prací v uzavřeném prostoru a bez volné hladiny

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací