Specializace povolání
Pracovník čistíren

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Dry cleaner, Drycleaning machine operator
Nadřízené povolání: Pracovník prádelen a čistíren
Platové rozmezí
12 987 Kč - 18 628 Kč

Charakteristika

Pracovník čistíren provádí čištění oděvů a jiných výrobků.

Pracovní činnosti

 • Příjem a značení oděvů a jiných výrobků na čištění.
 • Jednání se zákazníkem ohledně požadované služby a termínu zhotovení zakázek.
 • Obsluha elektronických registračních a značkovacích zařízení.
 • Třídění zakázek podle sortimentního zařazení zakázky, druhu materiálu, stupně zašpinění a stálosti vybarvení.
 • Odstraňování skvrn před čištěním a po vyčištění (detašování).
 • Volba technologického postupu čištění oděvů a jiných výrobků ručním postupem, ve wash-extraktorech a chemických čisticích strojích.
 • Obsluha a údržba technologického zařízení při čištění.
 • Žehlení a tvarování oděvů a jiných výrobků a obsluha příslušného technologického zařízení.
 • Třídění a kompletace zakázek po vyčištění k expedici a předání zákazníkovi.
 • Provádění drobných oprav oděvů a jiných výrobků.
 • Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola čištění zakázek.
 • Provádění prací při dodržování hygienických a bezpečnostních úkonů a předpisů.
 • Vedení příslušné evidence a záznamů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru provoz služeb.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie mokrého čištění
technologie chemického čištění textilií
technologie zušlechťování textilií
technologie žehlení, mandlování a tvarování prádla a oděvů
zdraví a hygiena při práci
bezpečnost práce
technologie praní, odvodňování, sušení a rozvolňování prádla a oděvů
zbožíznalství textilu, kůže, obuvi

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků
Příjem oděvů a textilních výrobků v provozu chemické čistírny a v provozu mokrého čištění
Třídění zakázek před čištěním a volba způsobu čištění oděvů a textilních výrobků
Volba technologického postupu chemického čištění oděvů a textilních výrobků s použitím perchloretylénu nebo jiných chemických rozpouštědel
Volba technologického postupu mokrého čištění oděvů a textilních výrobků
Chemické čištění oděvů a textilních výrobků s použitím perchloretylénu nebo jiných chemických rozpouštědel
Mokré čištění oděvů a textilních výrobků
Provádění různých druhů chemických úprav v rámci procesu čištění oděvů a textilních výrobků
Třídění oděvů a textilních výrobků po procesu čištění
Žehlení oděvů a textilních výrobků
Zprostředkování opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků
Balení oděvů a textilních výrobků a uskladnění v meziskladu vyčištěných zakázek
Expedice vyčištěných oděvů a textilních výrobků
Dodržování zásad ochrany životního prostředí při procesu chemického čištění
Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v čistírenských provozech a dodržování hygienických předpisů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

více informací