Specializace povolání
Pracovník dohledového centra

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: ostraha majetku a osob
Alternativní názvy: Dispečer PCO, operátor PCO
Nadřízené povolání: Pracovník bezpečnostní služby
Platové rozmezí
12 604 Kč - 23 538 Kč

Charakteristika

Pracovník dohledového centra zajišťuje ochranu majetku, osob a oprávněných zájmů podle instrukcí v návaznosti na činnost organizačních celků, vyžadujících specifické znalosti a dovednosti.

Pracovní činnosti

 • Podíl na přípravě a realizaci režimových opatření určených k ochraně majetku, osob a oprávněných zájmů.
 • Předávání pokynů k zajišťování prvotních činností k odvrácení nebezpečí nebo zamezení škody včetně pokynů k zajišťování místa do příjezdu hasičů, policie apod.
 • Organizování pracovních činností dle pokynů a instrukcí.
 • Obsluha pultů centralizované ochrany, radiostanic, technických zařízení k ochraně majetku a osob.
 • Komunikace s klientem.
 • Obsluha mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů.
 • Obsluha požárních a hasebních systémů.
 • Obsluha PC.
 • Vedení elektronické i písemné dokumentace o průběhu služby nebo bezpečnostní akce a o mimořádných událostech.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technické bezpečnostní systémy

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami
Obsluhování technických bezpečnostních systémů s orientací na přijímací zařízení a vyhodnocování signálů z bezpečnostních systémů
Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti se zaměřením na vyhodnocování signálů z bezpečnostních systémů a organizování zákroků na narušených objektech
Organizování činností směřujících k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob
Vedení dokumentace o provozu dohledového centra, o činnosti spojené s ostrahou, s kontrolami a s poskytovanými službami
Organizování činností a výjezdů zásahových jednotek se zaměřením na komunikaci a předávání informací při organizování zásahů na narušených objektech

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

více informací