Specializace povolání
Pracovník osobní ochrany

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: ostraha majetku a osob
Alternativní názvy: Bodyguard, Osobní strážce
Nadřízené povolání: Pracovník bezpečnostní služby
Platové rozmezí
12 604 Kč - 23 538 Kč

Charakteristika

Pracovník osobní ochrany provádí přímou ochranu osoby před fyzickým útokem, většinou v týmu s dalšími pracovníky osobní ochrany, v mimořádné situaci sám.

Pracovní činnosti

 • Přímá osobní ochrana osoby před fyzickým útokem.
 • Průzkum trasy předpokládaného pohybu chráněné osoby.
 • Řízení vozidla převážejícího chráněnou osobu a doprovodného vozidla.
 • Přímá obrana chráněné osoby v případě napadení.
 • Průzkum prostoru a objektu předpokládaného a stanoveného pobytu chráněné osoby.
 • Poskytnutí první pomoci v případě napadení chráněné osoby nebo člena týmu.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, rizikem úrazu a pracovní dobou na směny. Významným faktorem je celková fyzická zátěž a duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu a střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
držení, nošení a používání střelných zbraní
základy psychologie
psychologie davu
balistika, zbraně, střelivo
bojové otravné plyny
etologie zvířat
první pomoc
zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Připravenost k uplatňování základních forem a metod fyzického zvládání osobní ochrany osob, používání technik sebeobrany beze zbraně
Poskytování první pomoci při zásahu zbraněmi
Používání základních prostředků a pomůcek fyzické osobní ochrany osob, pozorovacích prostředků, GPS navigace, určování polohy a místa, orientace ve městě a terénu
Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku, zejména okolnosti vylučující protiprávnost
Příprava ochranného doprovodu klienta po plánované trase
Orientace v základech týmové práce při doprovodu osoby

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací