Specializace povolání
Pracovník ostrahy veřejných akcí

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: ostraha majetku a osob
Nadřízené povolání: Pracovník bezpečnostní služby
Platové rozmezí
13 334 Kč - 28 332 Kč

Charakteristika

Pracovník ostrahy veřejných akcí zajišťuje pořádek v místech veřejných shromáždění se zvýšeným nárokem na přesnou identifikaci jednání účastníků těchto akcí, požadavků objednatele a na taktické řešení konkrétních situací.

Pracovní činnosti

  • Kontrola přístupů na veřejné akce.
  • Udržování pořádku na veřejných akcích.
  • Zabránění vzájemného napadání osob, účinkujících a dalších osob.
  • Zabránění poškozování a zcizování majetku - obecního, účinkujících, účastníků.
  • Spolupráce při zajištění řešení mimořádných událostí.
  • Provedení evakuace osob.
  • Provedení život zachraňujících úkonů.
  • Zajištění požární a havarijní prevence.
  • Provedení hasebního zásahu.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru bezpečnostně právní činnost. Jinou alternativu představuje střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru bezpečnostně právní činnost.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
ochrana a ostraha objektů, osob a majetku
první pomoc
držení, nošení a používání střelných zbraní
základy psychologie
zásady BOZP
právní základy bezpečnostní činnosti
zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany
Hašení požárů pomocí hasicích přístrojů, hydrantů, hasicích dek a improvizovaných prostředků
Provádění život zachraňujících úkonů
Kontrolování osob a předmětů za použití ručních detektorů kovů
Orientace v postupech při nálezu podezřelého předmětu
Používání záznamových a pozorovacích prostředků
Kontrola na přítomnost omamných látek a alkoholu u osob ve střeženém prostoru
Řešení mimořádných situací při výkonu soukromých bezpečnostních služeb
Aplikování právních základů soukromé bezpečnostní činnosti na veřejnosti
Orientace v legislativní regulaci veřejných akcí a jejich průběhu
Provádění dopravně-regulačních činností a souvisejících úkonů
Provádění požárně-preventivní činnosti na veřejných akcích

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací