Specializace povolání
Pracovník převozu finanční hotovosti a cenin

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: ostraha majetku a osob
Alternativní názvy: Pracovník ochranného doprovodu
Nadřízené povolání: Pracovník bezpečnostní služby
Platové rozmezí
12 604 Kč - 23 538 Kč

Charakteristika

Pracovník převozu finanční hotovosti a cenin vykonává ostrahu a ochranu přepravované finanční hotovosti, věci nebo jiné majetkové hodnoty, ochranný doprovod osob či vozidla v úhrnné hodnotě více než 5 milionů Kč a údržbu peněžních automatů a bankomatů, se specifickými nároky na rozhodování a s návazností na činnost ostatních členů pracovní skupiny.

Pracovní činnosti

  • Příprava k zajištění převozu finanční hotovosti, cenin, věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo doprovodu osoby či vozidla, kontrola dokumentů, přepravních a věcných bezpečnostních prostředků včetně zbraní.
  • Provádění úkonů k zajištění bezpečnosti na trase převozu nebo přesunu, převzetí a doručení zásilky či osoby podle předem daných instrukcí a postupů.
  • Ostraha a ochrana přepravované finanční hotovosti, majetku, oprávněných zájmů, života a zdraví při napadení převozu či doprovázené osoby, při havárii a jiné mimořádné události.
  • Přímá součinnost s Policií ČR, obecní policií, hasičským záchranným sborem, zdravotnickou záchrannou službou a s dalšími určenými osobami při zajištění bezpečnosti převozu nebo doprovodu osoby či vozidla.
  • Provádění činností při preventivních opatřeních a při klamných akcích podle pokynů a předem daných postupů.
  • Obsluha technických bezpečnostních zařízení včetně obsluhy a údržby peněžních automatů a bankomatů, použití věcných bezpečnostních prostředků a stanovené výzbroje.
  • Řízení a běžná údržba motorových vozidel.
  • Pořizování situačních záznamů a dokumentů, vedení provozní dokumentace a stanovené evidence.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži rizikem úrazu, rizikem obecného ohrožení a pracovní dobou na směny.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
osobní ochrana, ozbrojený doprovod
technické bezpečnostní systémy
držení, nošení a používání střelných zbraní
vysílací, telekomunikační, radiokomunikační a další spojovací zařízení a systémy
systémy ochrany prostřednictvím bankovních sejfů a trezorů
právní základy bezpečnostní činnosti
zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Komplexní zajišťování obsluhy bankovních automatů
Vedení dokumentace o průběhu služby a o mimořádných událostech
Vykonávání ozbrojeného doprovodu osob a dopravních prostředků při přepravě peněz a cenin
Vykonávání zásahových akcí při narušení bezpečnosti chráněných objektů, zadržování narušitelů a zajišťování míst činu s použitím věcných bezpečnostních prostředků a zbraní
Obsluhování jednoduchých mechanických a elektronických zabezpečovacích zařízení, poplachových a požárních signalizací a kamerových systémů
Obsluhování a používání optických, signalizačních a komunikačních prostředků určených k ostraze objektů a osob
Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami
Aplikování právních základů soukromé bezpečnostní činnosti
Řízení vozidla dle zásad defenzivní jízdy
Ochrana a ostraha bankovních objektů a transportů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací