Specializace povolání
Pracovník pronájmu prádla

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Laundry worker, Textile Leasing Operator
Nadřízené povolání: Pracovník prádelen a čistíren
Platové rozmezí
10 918 Kč - 36 100 Kč

Charakteristika

Pracovník pronájmu prádla zajišťuje komplexní servis pronajatého rovného prádla, oděvů a jiných příbuzných výrobků.

Pracovní činnosti

 • Svoz znečištěných zakázek ze sběrných míst, provádění hygienicko-sanitačního zajištění vozidel a přepravních kontejnerů.
 • Příjem a značení prádla, oděvů a jiných výrobků na praní s ohledem na použitý systém toku pronajímaného prádla a oděvů.
 • Obsluha elektronických registračních a značkovacích zařízení.
 • Třídění a vážení zakázek podle sortimentního zařazení zakázky, druhu materiálu, stupně zašpinění, stálosti vybarvení a příslušnosti k zákazníkovi.
 • Skládání prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Třídění, kompletace a balení zakázek k expedici s ohledem na použitý systém toku pronajímaného prádla.
 • Provádění drobných oprav a úprav prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola praní, žehlení rovného a tvarového prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Rozvoz zakázek k zákazníkovi, vyúčtování se zákazníkem.
 • Provádění prací při dodržování hygienických a bezpečnostních úkonů a předpisů v provozu prádelny.
 • Vedení příslušné evidence a záznamů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru provoz služeb.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
zdraví a hygiena při práci
technologie praní, odvodňování, sušení a rozvolňování prádla a oděvů
technologie žehlení, mandlování a tvarování prádla a oděvů
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Jednání se zákazníkem
Orientace v sortimentní skladbě textilií pro pronájem prádla
Orientace v základních technologiích praní a žehlení pronajímaných výrobků
Řízení a kontrola toku pronajímaného prádla v rámci jeho údržby
Třídění, opravy a expedice prádla
Identifikace a značení prádla a vytváření systémů logistiky
Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren
Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků pro pronájem prádla

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací