Specializace povolání
Pracovník výjezdové skupiny

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: ostraha majetku a osob
Alternativní názvy: Bezpečnostní pracovník výjezdové jednotky
Nadřízené povolání: Pracovník bezpečnostní služby
Platové rozmezí
12 604 Kč - 23 538 Kč

Charakteristika

Pracovník výjezdové skupiny vykonává ostrahu objektů při spuštění alarmu a ochranu osob při přivolání pomocí tlačítka nouzové služby, doprovází transporty s ceninami a zásilkami nepřevyšující hodnotu 5 mil. Kč.

Pracovní činnosti

  • Kontrola objektů na vyžádání PCO (opláštění objektu, oken, vstupních dveří…), včetně kontroly vnitřních prostor objektu
  • Plánovaná kontrola objektů.
  • Zásah při ohrožení osob při přivolání pomocí tlačítka nouzové služby.
  • Poskytování klíčové služby, tj. otevírání a zavírání objektů dle požadavků zákazníka.
  • Kontrola práce neschopných zaměstnanců.
  • Kontrola přítomnosti alkoholu a jiných omamných látek u osob i v prostorách.
  • Provedení odpočtu hodnot z měřících přístrojů (plyn, voda, elektřina…).
  • Doprovod při transportu cenin, zásilek s hodnotou do 5 mil. Kč.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži rizikem úrazu.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru bezpečnostně právní činnost. Jinou alternativu představuje střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru bezpečnostně právní činnost.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
ochrana a ostraha objektů, osob a majetku
první pomoc
držení, nošení a používání střelných zbraní
vysílací, telekomunikační, radiokomunikační a další spojovací zařízení a systémy
základy psychologie
zásady BOZP
právní základy bezpečnostní činnosti
zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany
Hašení požárů pomocí hasicích přístrojů, hydrantů, hasicích dek a improvizovaných prostředků
Provádění život zachraňujících úkonů
Orientace v postupech při nálezu podezřelého předmětu
Používání záznamových a pozorovacích prostředků
Kontrola na přítomnost omamných látek a alkoholu u osob ve střeženém prostoru
Řešení mimořádných situací při výkonu soukromých bezpečnostních služeb
Orientace v předpisech o provozu na pozemních komunikacích souvisejících s výkonem soukromé bezpečnostní činnosti
Orientace v právech a povinnostech složek Integrovaného záchranného systému a pracovníka soukromých bezpečnostních služeb na místě události
Obsluha radiostanice a zařízení handsfree
Ovládání střelných zbraní
Zajištění místa činu
Vedení příslušné dokumentace o průběhu služby a o mimořádných událostech
Aplikování právních základů soukromé bezpečnostní činnosti
Řízení vozidla dle zásad defenzivní jízdy

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací