Specializace povolání
Pracovník výplachového servisu

Platové rozmezí
23 732 Kč - 40 045 Kč

Charakteristika

Pracovník výplachového servisu vykonává odborné činnosti v oblasti výplachového hospodářství na vrtech při vrtání geologicko-průzkumných či těžebních a jiných technických vrtů a na sondách při podzemních opravách sond.

Pracovní činnosti

 • Řízení výroby a úpravy vrtných výplachů a pracovních kapalin přímo na vrtných soupravách a soupravách pro podzemní opravy sond.
 • Řízení a vyhodnocování chodu očišťovacího zařízení.
 • Zajišťování chodu centrifug a jejich optimální nastavení.
 • Provádění kvalitativního rozboru výplachu.
 • Definování požadavků na dovoz surovin pro vrtný výplach a pracovní kapaliny.
 • Provádění základní údržby a oprav strojního zařízení.
 • Vedení provozní a technické dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži teplem, prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru, chladem, pracovní dobou na směny, hlukem a prachem. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru průmyslová chemie a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru průmyslová chemie. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru těžba a zpracování surovin, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru těžba a zpracování surovin, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru užitá geologie, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
technologie vrtných prací
technologie oprav vrtných souprav

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace ve vrtné činnosti a podzemních opravách sond
Obsluha strojního zařízení (centrifuga, flokulační stanice)
Obsluha laboratorních přístrojů a zařízení
Výroba a úprava vrtných výplachů a pracovních kapalin
Provádění rozborů vrtných výplachů a cementových směsí
Vedení provozní a technické dokumentace
Zajišťování flokulace vrtných výplachů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací