Specializace povolání
Přadlák

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba látek
Alternativní názvy: Textile maker, Textile knitting and weaving machine operator
Nadřízené povolání: Výrobce textilií
Platové rozmezí
17 527 Kč - 28 128 Kč

Charakteristika

Přadlák zabezpečuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu přízí a vykonává další související činnosti (např. manipulace s materiálem, evidence dat o průběhu a výsledcích výroby apod.).

Pracovní činnosti

 • Příjem, třídění, vážení a příprava surovin pro výrobu.
 • Zásobování strojů materiálem.
 • Obsluha strojů, linek a zařízení, odebírání či odsun zpracovaných polotovarů nebo výrobků.
 • Kontrola chodu strojů.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu a výstupu ze strojů včetně kvality polotovarů a výrobků.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Evidence technických dat o průběhu práce a výsledcích.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži hlukem.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru přadlák, přádelnické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru tkadlec, tkalcovské práce, výroba koberců, střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba, střední vzdělání s výučním listem v oboru plsťař, plsťařské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie přádelnictví

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Posuzování kvality vyráběných přízí
Posuzování kvality a třídění vlákenných surovin
Seřizování, čištění a běžná údržba strojů, zařízení a pracovních pomůcek pro výrobu přízí
Obsluha strojů a linek pro přípravu a zušlechťování surovin ve výrobě přízí
Obsluha dopřádacích strojů na výrobu přízí

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.

více informací