Specializace povolání
Provozní

Kvalifikační úroveň: Odborné specializace, pomaturitní vzdělání (5)
Odborný podsměr: ubytování a hotelový provoz
Alternativní názvy: Provozní pracovník stravovacího zařízení
Příbuzné specializace: Recepční
Platové rozmezí
17 487 Kč - 30 861 Kč

Charakteristika

Provozní organizuje a řídí provoz úseku, vyřizuje objednávky a reklamace, zajišťuje technické vybavení a jeho údržbu.

Pracovní činnosti

  • Řízení a organizace pracovníků a činností k zabezpečení plynulého provozu.
  • Provádění kontroly dodržování předpisů v oblasti hygieny, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vnitropodnikových směrnic.
  • Poskytování informací o poskytovaných službách a jejich cenách zákazníkům.
  • Řešení reklamací a stížností zákazníků.
  • Projednávání a přijímání objednávek včetně vedení evidence.
  • Provádění kontroly správnosti pokladních operací a jejich evidence.
  • Řízení kvality poskytovaných služeb.
  • Jednání s inspekčními orgány.
  • Kalkulace cen poskytovaných služeb.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hotelnictví a turismus. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání, střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení), střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
recepční činnost
provoz ubytovacích zařízení
provoz restaurací, vináren a dalších zařízení veřejného stravování, související předpisy

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání požadovaných agend a evidencí v provozech poskytujících stravovací a ubytovací služby
Projednávání běžných záležitostí s kontrolními orgány státní správy
Vyřizování stížností a reklamací zákazníků
Projednávání objednávek a obchodních smluv s obchodními partnery i se zákazníky
Příprava podkladů a dokladů pro zpracovávání objednávek a pro uzavírání obchodních smluv
Řízení a organizace pracovníků a činností k zabezpečení plynulého provozu svěřených úseků
Kontrola dodržování předpisů v oblasti hygieny, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vnitropodnikových směrnic či předpisů
Stanovování cen poskytovaných služeb či zboží (cenové kalkulace)
Kontrola jakosti a kvality poskytovaných služeb včetně správnosti jejich vykazování a účtování zákazníkům
Poskytování informací zákazníkům o nabízených službách a jejich cenách
Kontrola funkčnosti a bezpečnosti technického vybavení

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací