Specializace povolání
Scénárista výstav

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: architektura a urbanismus
Nadřízené povolání: Architekt a urbanista

Charakteristika

Scénárista výstav zpracovává samostatně v textové, literární formě a na základě širokých multidisciplinárních vědomostí základní ideovou koncepci výstavy přes formy prezentace až po návrh jednotlivých prvků exponátové náplně.

Pracovní činnosti

  • Spolupráce s produkčním výstavy.
  • Spolupráce s architektem výstavy.
  • Přetvoření informací odborných poradců do umělecké formy scénáře s ohledem na vypovídací a prezentační účinnost výstavní akce.
  • Zpracování podrobného scénáře výstavy s určením exponátové náplně.
  • Vypracování základní textové dokumentace výstavy.
  • Zpracování ideového libreta výstavy v literární podobě.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru výtvarná umění. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika.

více informací

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
scénaristika
interiérový design (bytová architektura)
design a aranžování výstavních stánků

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání obecného scénáře jednotlivých dílčích částí výstavních expozic, při dodržování zásad úzké spolupráce s architektem a produkčním výstavy
Zpracovávání podrobné umělecké formy scénáře výstavy nebo veletrhu na základě informací odborných poradců, s ohledem na vypovídací a prezentační účinnost výstavní akce
Posuzování a odsouhlasení projektu výstavy nebo veletrhu, posuzování míry naplnění scénáristického záměru
Stanovování předběžného finančního rozpočtu připravované výstavy nebo veletrhu
Sběr a evidence podkladů pro přípravu koncepce expozic výstav a veletrhů od odborných institucí a jednotlivců
Vytváření textové dokumentace pojetí a řešení expozic, vytváření ideového libreta výstavy, popisků k exponátům, případně vytváření katalogu, publikace k výstavě apod.
Řízení kolektivu dílčích scénáristů připravujících jednotlivé části rozsáhlejší výstavní expozice, koordinace jejich tvůrčí práce
Vykonávání autorského dozoru a poradenství nad instalací výstav a veletrhů, ideové vedení realizující skupiny pracovníků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Poruchy vidění.
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací