Specializace povolání
Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na dlouhodobou umělou plicní ventilaci

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: lékařská povolání
Nadřízené povolání: Sestra pro intenzivní péči
Platové rozmezí
27 905 Kč - 46 408 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na dlouhodobou umělou plicní ventilaci poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče v souvislosti s dlouhodobou umělou plicní ventilací.

Pracovní činnosti

  • Bez indikace příprava pacientů a osob jimi určených na provádění umělé plicní ventilace v domácí péči.
  • Na základě indikace lékaře poskytování specializované ošetřovatelské péče pacientům před a po závažných operačních výkonech, transplantacích a traumatech.
  • Zajišťování a příprava technického vybavení pro provádění umělé plicní ventilace v domácí péči.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, pracovní dobou na směny, chemickými látkami a biologickými činiteli způsobujícími onemocnění. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru ošetřovatelství. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů zdravotnictví, bakalářský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče, bakalářský studijní program v oboru všeobecné lékařství, bakalářský studijní program v oboru psychologie a střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů zdravotnictví.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
dezinfekce a sterilizace
ošetřovatelská péče
měření a sledování zdravotního stavu a životních funkcí
aplikace injekcí a očkovacích látek
odebírání krve a dalších biologických vzorků
obvazová technika
péče o lůžka a o další inventář
ošetřovatelská péče na jednotce intenzívní péče

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Samostatné poskytování, organizování a metodické řízení ošetřovatelské péče včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče dle příslušné specializace

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
  • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
  • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
  • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

více informací