Specializace povolání
Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na očišťovací metody krve

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: lékařská povolání
Nadřízené povolání: Sestra pro intenzivní péči
Platové rozmezí
27 905 Kč - 46 408 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na očišťovací metody krve v souvislosti s akutním a chronickým selháním ledvin a dalšími stavy, které vyžadují léčbu hemodialýzou, peritoneální dialýzou, hemoperfuzí a dalšími očišťovacími metodami krve samostatně poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče.

Pracovní činnosti

 • Bez indikace v souladu s diagnózou stanovenou lékařem hodnocení funkce a kvality cévních přístupů pro mimotělní oběh.
 • Informování pacientů a osob jimi určených o zásadách péče o arterio-venózní spojku a dodržování léčebného režimu.
 • Péče o cévní přístup po ukončení mimotělního oběhu, sledování zadaných parametrů na přístrojích pro eliminační metody krve během léčby a rozpoznávání vzniku technických komplikací.
 • Provádění výměny přístroje při vzniku vážné technické komplikace během léčby.
 • Provádění dezinfekce přístrojového vybavení pro eliminační metody krve.
 • Na základě indikace lékaře příprava technického vybavení a nastavování požadovaných parametrů na přístroji, napojování pacientů na mimotělní oběh podle typu cévního přístupu a zahájení vlastní léčby, peritoneální dialýza, ukončování mimotělního oběhu a hodnocení stavu pacientů bezprostředně po ukončení léčby.
 • Pod odborným dohledem lékaře provádění prvního napojení pacientů na mimotělní oběh.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, pracovní dobou na směny, chemickými látkami a biologickými činiteli způsobujícími onemocnění. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru ošetřovatelství. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů zdravotnictví, bakalářský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče, bakalářský studijní program v oboru všeobecné lékařství, bakalářský studijní program v oboru psychologie a střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů zdravotnictví.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
dezinfekce a sterilizace
ošetřovatelská péče
měření a sledování zdravotního stavu a životních funkcí
aplikace injekcí a očkovacích látek
odebírání krve a dalších biologických vzorků
obvazová technika
péče o lůžka a o další inventář
ošetřovatelská péče na jednotce intenzívní péče

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Poskytování, organizování a metodické řízení ošetřovatelské péče, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče v souvislosti s akutním a chronickým selháním ledvin a dalšími stavy, které vyžadují léčbu hemodialýzou, peritoneální dialýzou, hemoperfuzí a dalšími očišťovacími metodami krve

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

více informací