Specializace povolání
Sklářský inženýr dispečer

Platové rozmezí
30 279 Kč - 75 087 Kč

Charakteristika

Sklářský inženýr dispečer komplexně řídí dispečerskou činnost organizace a zodpovídá za systém tvorby operativního plánu organizace a sleduje jeho plnění.

Pracovní činnosti

  • Komplexní řízení dispečerské činnosti.
  • Tvorba systému sestavování operativního plánu organizace a sledování jeho plnění.
  • Tvorba systému dispečerského řízení organizace.
  • Vedení příslušné provozní dokumentace.
  • Řízení pracovníků.

Pracovní podmínky

Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie broušení a chemického leštění skla
technologie řezání a obrábění skla
ekonomika a řízení sklářské výroby
sklářské suroviny, jejich vlastnosti
druhy skla
technologie tavby skloviny
technologie výroby a zpracování dutého skla
technologie výroby a zpracování technického skla
technologie výroby a zpracování lisovaného skla
technologie výroby a zpracování skleněného vlákna
technologie výroby skleněné bižuterie
systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování skla

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla
Sestavování operativních plánů sklářské výroby
Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve sklářské výrobě
Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích sklářské výroby
Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností ve sklářské výrobě
Řízení prací při vypracování provozní dokumentace sklářské výroby
Koordinace operativních plánů sklářské výroby s ostatními útvary organizace
Zajišťování mezipodnikové kooperace ve sklářské výrobě
Kontrola plnění operativních plánů sklářské výroby
Stanovování výrobních zařízení pro sklářskou výrobu
Komplexní dispečerské řízení sklářské výroby s náročnou organizací práce
Koordinace dispečerského úseku s ostatními útvary podniku sklářské výroby

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.

více informací