Specializace povolání
Sklářský inženýr manažer provozu

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Alternativní názvy: Vedoucí výrobního provozu, Glass operations manager
Nadřízené povolání: Sklářský inženýr
Platové rozmezí
30 279 Kč - 75 087 Kč

Charakteristika

Sklářský inženýr manažer provozu řídí a organizuje komplexně výrobní činnosti ve svěřeném provozu.

Pracovní činnosti

 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Odpovědnost za plnění operativního plánu výroby.
 • Zabezpečení výrobní spolupráce s ostatními vnitropodnikovými útvary i externími dodavateli a odběrateli.
 • Řízení činnosti podřízených pracovníků ve svěřeném úseku.
 • Provádění opatření pro zlepšení výroby a kvality.
 • Kontrolování dodržování technologických a pracovních postupů, bezpečnostních a požárních předpisů, používání ochranných pracovních pomůcek.

Pracovní podmínky

Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie řezání a obrábění skla
ekonomika a řízení sklářské výroby
sklářské suroviny, jejich vlastnosti
druhy skla
technologie tavby skloviny
technologie výroby a zpracování dutého skla
technologie výroby a zpracování technického skla
technologie výroby a zpracování lisovaného skla
systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování skla

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla
Koordinace provozního úseku s ostatními útvary podniku sklářské výroby
Vedení provozní dokumentace ve sklářské výrobě
Kontrola dodržování technologických postupů ve sklářské výrobě
Řízení výrobní činnosti v celém komplexu sklářské výroby
Řízení speciálních sklářských procesů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.

více informací