Specializace povolání
Sklářský inženýr technický manažer

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Alternativní názvy: Vedoucí oddělení investic, Vedoucí technické přípravy výroby
Nadřízené povolání: Sklářský inženýr
Platové rozmezí
26 836 Kč - 70 587 Kč

Charakteristika

Sklářský inženýr technický manažer komplexně zpracovává potřebu investičních celků a nejsložitějších technických a technologických zařízení ve sklářské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Komplexní zabezpečení investičních záměrů strojním a technologickým zařízením.
 • Sledování trendů rozvoje techniky a technologie.
 • Organizace spolupráce s oblastmi řízení výroby, řízení jakosti, technologie výroby, tvorby cen, inovací výrobků, dále s oblastmi zabezpečujícími obchod a marketing a s oblastmi vývoje a výzkumu.
 • Vedení tvorby příslušné technické dokumentace.
 • Řízení lidí.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů a magisterský studijní program ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
ekonomika a řízení sklářské výroby
sklářské suroviny, jejich vlastnosti
druhy skla
technologie tavby skloviny
technologie výroby a zpracování dutého skla
technologie výroby a zpracování technického skla
technologie výroby a zpracování lisovaného skla

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení záznamů o provozu a opravách strojů a zařízení ve sklářské výrobě
Kontrola provozuschopnosti strojů a zařízení ve sklářské výrobě
Vypracovávání výpočtů a dalších podkladů pro plánování a řízení sklářské výroby
Posuzování potřeby strojů a zařízení pro sklářskou výrobu a jejich výběr z existující nabídky
Plánování potřeby surovin a náhradních dílů pro sklářskou výrobu
Zpracování projektů zabezpečení investičních záměrů s využitím strojního a technologického zařízení
Zpracovávání plánů a koncepcí rozvoje technických a technologických zařízení ve sklářské výrobě
Koordinace spolupráce mezi oblastmi technologie, hospodárnosti výroby, tvorby cen a řízení jakosti

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.

více informací