Specializace povolání
Sklářský technik kontrolor jakosti

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Alternativní názvy: Kontrolor kvality, Quality control engineer
Nadřízené povolání: Sklářský technik
Platové rozmezí
22 779 Kč - 36 930 Kč

Charakteristika

Sklářský technik kontrolor jakosti provádí vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu surovin, materiálů a výrobků.

Pracovní činnosti

  • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly surovin, materiálů a výrobků podle technických norem.
  • Shromažďování podkladů a posuzování kvality k vyřízení reklamací.
  • Navrhování opatření k odstraňování příčin nekvalitní výroby.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Předkládání doporučení ke zlepšení stávajících procesů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sklářská výroba. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sklářská výroba.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie řezání a obrábění skla
sklářské suroviny, jejich vlastnosti
druhy skla
technologie tavby skloviny
technologie výroby a zpracování dutého skla
technologie výroby a zpracování technického skla
technologie výroby a zpracování lisovaného skla
metrologie fyzikálních veličin
systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování skla
vady skla

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vypracování protokolů o výsledcích kontrol ve sklářské výrobě
Vypracování plánů kontroly jakosti sklářských výrobků
Kontrola a dodržování technologických postupů ve sklářství
Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků ve sklářské výrobě
Uplatňování a vyřizování reklamací ve sklářské výrobě (včetně zjišťování závad)
Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků ve sklářské výrobě
Analyzování vlivů působících na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů a výrobků ve sklářské výrobě
Orientace v normách jakosti a kvality ve sklářství

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Poruchy sluchu.

více informací