Specializace povolání
Sklářský technik mistr

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Alternativní názvy: Mistr provozu, Vedoucí směny, Mistr, Vrchní mistr
Nadřízené povolání: Sklářský technik
Platové rozmezí
21 632 Kč - 52 138 Kč

Charakteristika

Sklářský technik mistr zabezpečuje na svěřeném úseku řízení a organizaci práce výrobních dělníků při plnění úkolů stanovených operativním plánem.

Pracovní činnosti

 • Organizace a řízení výroby ve svěřené organizační jednotce v souladu s operativním plánem výroby.
 • Zabezpečení dodržování požadované pracovní a technologické kázně a kvality výroby.
 • Organizace dělby práce mezi jednotlivé zaměstnance.
 • Zajištění provádění mzdové a personální politiky ve svěřené organizační jednotce a spoluzodpovědnost za ně.
 • Vedení požadované výrobní dokumentace a mzdové agendy.
 • Kontrola a vyhodnocení výsledků výroby.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sklářská výroba. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sklářská výroba, střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie broušení a chemického leštění skla
technologie řezání a obrábění skla
sklářské suroviny, jejich vlastnosti
druhy skla
technologie tavby skloviny
technologie výroby a zpracování dutého skla
technologie výroby a zpracování technického skla
technologie výroby a zpracování lisovaného skla
technologie výroby a zpracování skleněného vlákna
technologie výroby skleněné bižuterie
systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování skla

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla
Koordinace průběhu výrobních činností ve sklářství a jejich vzájemných vazeb
Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve sklářství
Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na sklářských pracovištích
Sestavování operativních plánů sklářské výroby
Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků ve sklářství
Vedení provozní dokumentace sklářské výroby
Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů ve sklářství
Kontrola plnění operativních plánů sklářské výroby
Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro sklářskou výrobu
Řízení technologického úseku sklářské výroby

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.

více informací