Specializace povolání
Strážný justiční stráže

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Vězeňská služba ČR
Nadřízené povolání: Příslušník vězeňské služby

Charakteristika

Strážný justiční stráže zajišťuje a vykonává službu v justičních objektech. Zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství, ministerstva a na jiných místech výkonu a správy soudnictví, zajišťuje bezpečnost pracovníků těchto institucí. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
činnost justiční stráže
zásady a předpisy výkonu vazby a trestu odnětí svobody
pracovní stres
bezpečnost práce
zdraví a hygiena při práci
držení, nošení a používání střelných zbraní

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení záznamů o průběhu služby a podávání hlášení nadřízeným
Provádění zákroků proti pachatelům, používání donucovacích prostředků
Provádění úkonů a zákroků při ochraně veřejného pořádku, osob, soukromého a veřejného majetku
Vedení dokumentace o průběhu služby a o mimořádných událostech
Vedení požadovaných evidencí v oblasti strážného justiční stráže
Střežení objektů justice a státních zastupitelství s možností použití zbraní a donucovacích prostředků
Ochrana pořádku, bezpečnosti a výkonu pravomocí v budovách soudu, státního zastupitelství nebo ministerstva spravedlnosti s možností použití zbraní a donucovacích prostředků
Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany
Kontrolování osob a předmětů za použití ručních detektorů kovů
Ovládání střelných zbraní
Vykonávání pochůzkové a kontrolní činnosti ve střežených objektech

více informací