Specializace povolání
Střelmistr pro stavební práce a destrukce

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Nadřízené povolání: Střelmistr
Platové rozmezí
32 183 Kč - 42 047 Kč

Charakteristika

Střelmistr pro stavební práce a destrukce provádí a řídí trhací práce při provádění staveb a terénních úprav na povrchu, při tunelování, hloubení studní, prorážení silničních a železničních násypů, při destrukcích, při stavebních pracích, které svým charakterem jsou shodné s pracemi při povrchovém dobývání nerostů.

Pracovní činnosti

 • Nabývaní, předávání,doprava a přenášení výbušnin dle platných předpisů.
 • Kontrola pracoviště a zakládání vývrtů dle báňských a souvisejících předpisů a technologického postupu trhacích prací malého rozsahu.
 • Evidence výbušnin v zápisníku střelmistra a ve skladu výbušnin.
 • Zabezpečení a kontrola výbušnin při nakládání a skládání, dopravě a přenášení výbušnin.
 • Zabezpečení a kontrola výbušnin na pracovišti.
 • Příprava a provádění trhacích prací malého rozsahu dle technologického postupu.
 • Případné odstraňování selhávek, včetně zpracování příslušné dokumentace.
 • Kontrola bezpečnostních opatření při používání výbušnin.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži rizikem úrazu a rizikem obecného ohrožení.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru horník, hornické práce a střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie. Jinou alternativu představuje základní vzdělání v oboru základní škola a střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie trhacích prací
bezpečnost v hornictví
druhy staveb
výbušniny, trhaviny a třaskaviny, pyrotechnické výrobky

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha zařízení pro provádění trhacích prací
Sestavování a instalace odpalovacího vedení a odpalovacího zařízení při provádění trhacích prací ve stavebně-výrobní činnosti
Manipulace s výbušinami, příjem, výdej a skladování
Příprava a provedení trhacích prací dle technologického postupu
Vedení příslušné dokumentace v oblasti trhacích prací

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací