Specializace povolání
Tavič

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: slévárenství
Alternativní názvy: Fournace operator
Nadřízené povolání: Slévač
Příbuzné specializace: Formíř a jádrař
Platové rozmezí
19 052 Kč - 36 875 Kč

Charakteristika

Tavič řídí metalurgický proces, obsluhuje stroje a vykonává další odborné činnosti při tavení kovů v tavících zařízeních.

Pracovní činnosti

 • Druhování vsázky.
 • Tavení železných a neželezných kovů v tavících agregátech a jejich dohotovení v zařízeních sekundárních metalurgie.
 • Očkování a modifikace litin a neželezných kovů.
 • Řízení a vedení metalurgického procesu.
 • Zhotovení zkušebních vzorků tavených kovů a měření teplot.
 • Čištění a základní údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Vedení příslušných záznamů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži teplem, neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů, zraku, trupu a páteře s převahou statické práce, prací v nevhodných pracovních polohách, chladem, rizikem úrazu, hlukem, vibracemi, prachem, chemickými látkami a invazivními alergeny. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru formíř, formířské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru formíř, formířské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
technologie tavby kovů
technologie výroby neželezných kovů a jejich slitin
vady odlitků
průmyslová ekologie
zásady BOZP

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v metalurgických postupech a v technických podkladech při tavení kovů v tavících agregátech
Orientace v metalurgických postupech a v technických podkladech při úpravě kovů v agregátech sekundární metalurgie
Volba metalurgických postupů, vyhodnocování parametrů procesu tavení kovů v tavících agregátech a korekce procesu tavení
Volba metalurgických postupů, vyhodnocování parametrů procesu dohotovení kovů v agregátech sekundární metalurgie a korekce procesu
Seřizování a základní údržba tavících zařízení, zařízení sekundární metalurgie a ostatních technologických celků tavírny

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.

více informací