Specializace povolání
Technik provozu pronájmu prádla

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Textile leasing supervisor, Textile Leasing Supervisor
Nadřízené povolání: Technik prádelen a čistíren
Příbuzné specializace: Mistr prádelny, Mistr čistírny
Platové rozmezí
12 750 Kč - 38 474 Kč

Charakteristika

Technik provozu pronájmu prádla provádí operativní řízení a komplexní dohled nad provozem pronájmu prádla, oděvů nebo jiných výrobků.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při obchodním jednání se zákazníkem pronájmu prádla, oděvů nebo jiných výrobků.
 • Zjišťování potřeb zákazníka a vypracování nabídky vhodného prádla a oděvů pro zákazníka s přihlédnutím ke správné volbě materiálu, sortimentního zařazení a životnosti výrobku.
 • Spolupráce při přípravě podkladů pro zpracování smlouvy o pronájmu se zákazníkem.
 • Spolupráce při návrhu ceny za pronájem prádla, oděvů nebo jiných výrobků.
 • Řízení a organizace toku pronajímaných výrobků v rámci jeho údržby.
 • Spolupráce při obchodním jednání s výrobci prádla, oděvů a jiných výrobků a výběr vhodného zboží pro pronájem.
 • Návrh životnosti pronajímaných výrobků.
 • Řízení a organizace bezchybného chodu logistiky provozu pronájmu prádla, oděvů nebo jiných výrobků.
 • Komunikace s provozem prádelny a návrh vhodného postupu údržby pronajímaných výrobků.
 • Řízení a organizace sběrných míst pronajímaných výrobků a dohled nad hygienicko-sanitačním zajištěním vozidel a přepravních kontejnerů.
 • Návrh a zajištění identifikačního systému pronajímaných výrobků.
 • Zpracování záznamů, účetních dokladů a komunikace s finanční účtárnou společnosti.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
prací a pomocné prostředky pro úpravu textilu
technologie žehlení, mandlování a tvarování prádla a oděvů
normy a předpisy pro praní nebo čištění prádla, oděvů a jiných výrobků
marketing obecně
technologie praní, odvodňování, sušení a rozvolňování prádla a oděvů
bezpečnost práce
spotřebitelské služby
zdraví a hygiena při práci
zbožíznalství textilu, kůže, obuvi
postupy při reklamacích, práva spotřebitele
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
management obecně
logistika obecně

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Balení prádla, oděvů a jiných výrobků a obsluha balicího zařízení
Vedení provozní evidence a příprava základních účetních podkladů pro finanční účtárnu společnosti
Realizace reklamačního řízení se zákazníkem
Realizace identifikačních systémů trvalého značení pronajímaných výrobků
Organizace logistiky pronajímaných výrobků
Určení technologického postupu odvodňování a obsluha odvodňovacích strojů
Třídění zakázek podle sortimentního zařazení zakázky, druhu materiálu, stupně zašpinění, stálosti vybarvení, způsobu žehlení, mandlování nebo tvarování
Obsluha elektronických registračních a značkovacích systémů, označování zakázek elektronickým čipem a vedení příslušné evidence a záznamů
Příjem, vážení a značení prádla, oděvů a jiných příbuzných výrobků, identifikace skrytých i zjevných vad
Identifikace skvrn a zašpinění, volba technologického postupu detašování skvrn, příprava detašovacích prostředků
Příprava technologické vody a páry, obsluha technologických zařízení pro úpravu vody a výrobu páry

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací