Specializace povolání
Topič horkovodních kotlů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Alternativní názvy: Firer
Nadřízené povolání: Topič kotlů
Příbuzné specializace: Topič parních kotlů

Charakteristika

Topič horkovodních kotlů provádí obsluhu horkovodních kotlů na tuhá, kapalná a plynná paliva provozovaných v průmyslu, menších teplárnách popřípadě ve službách.

Pracovní činnosti

 • Předepsané kontroly před uzavřením tlakového celku kotle, před zatopením kotle, při zatápění, při připojování kotle na odběrné potrubí a při pravidelném provozu kotle.
 • Kontrola vodoznaků, průtokoměrů, tlakoměrů, teploměrů, uzávěrů a pojistných ventilů.
 • Odkalování kotle.
 • Obsluha topeniště kotle, kontrola řádného odvodu spalin.
 • Zajišťování splnění normových hodnot pro bezpečnostní výstroj kotle při provozu za mimořádných podmínek.
 • Odstavení kotle z provozu při zjištění nepřípustných provozních okolností.
 • Kontrola nastavených hodnot na regulačních přístrojích.
 • Úklid provozních prostorů a vedení provozních záznamů.
 • Odstavení kotle z provozu.
 • Provádění běžné údržby, čištění a mazání topných médií.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži chemickými látkami. Také je vystaven zátěži teplem, pracovní dobou na směny a hlukem. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru strojírenství a střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru automatizace ve strojírenství. Jinou alternativu představuje střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru servis a opravy strojů a zařízení a vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
metrologie fyzikálních veličin

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha centrálních vytápěcích zařízení (kotelen)
Obsluha stanic kontinuálního změkčování vody vápnem a sodou s automatickým dávkováním činidel v provozu úpravny pitné a užitkové vody

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.

více informací