Specializace povolání
Úklidový pracovník pro obsluhu odpadních nádob

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Alternativní názvy: Popelář, Úklidový pracovník, Uklízeč, Uklízečka, Cleaning staff for handling waste containers
Příbuzné specializace: Úklidový pracovník venkovních ploch
Platové rozmezí
12 725 Kč - 23 282 Kč

Charakteristika

Úklidový pracovník pro obsluhu odpadních nádob obstarává vysypávání nádob na tříděný odpad do vozů, včetně vysýpání městských odpadních košů, uklízí okolí odpadních kontejnerů a popelnic, základně třídí odpady a zajišťuje sběr psích exkrementů.

Pracovní činnosti

 • Vysypávání nádob na tříděný odpad do vozů s lisovací nástavbou, vozů s ochranou sítí nebo do sběrných vozů na tříděné odpady včetně vysýpání městských odpadních košů.
 • Úklid okolí odpadních kontejnerů a popelnic.
 • Základní třídění odpadů.
 • Zajišťování sběru psích exkrementů ručním nářadím nebo pomocí speciálních ručních vysavačů nebo sacím zařízením umístěným na skútrech či čtyřkolkách včetně doplňování sáčků na sběr exkrementů.
 • Vyprazdňování košů, jejich čištění a dezinfekce.
 • Řízení a ovládání mechanizačních a dopravních prostředků.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce a biologickými činiteli způsobujícími onemocnění. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů osobní a provozní služby, základní vzdělání v oboru základní škola a neúplné základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zásady úklidových prací
zdraví a hygiena při práci
ergonomie
technologické postupy úklidových prací
zásady práce a manipulace s chemickými přípravky v domácnosti
nakládání s odpady

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami, jejich správné dávkování a bezpečné uložení
Volba, příprava a kompletace, údržba a čištění pomůcek a strojů včetně pomůcek BOZP s ohledem na druh, danou četnost úklidu, stavební materiál a míru znečištění
Vysypávání nádob na tříděný odpad
Provádění základního třídění odpadů
Zajišťování sběru psích exkrementů
Provádění úklidu okolí odpadních kontejnerů a popelnic
Vyprazdňování košů, jejich čištění a dezinfekce
Ovládání strojní a ruční techniky
Dodržování harmonogramů a organizace práce na pracovišti, provádění sebekontroly a prokázání znalostí podle bezpečnostních listů
Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany
Organizace práce na pracovišti

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací