Specializace povolání
Úklidový pracovník venkovních ploch

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Alternativní názvy: Cleaning staff of outdoor area, Uklízeč, Uklízečka, Úklidový pracovník
Platové rozmezí
10 037 Kč - 19 682 Kč

Charakteristika

Úklidový pracovník venkovních ploch uklízí okolí budov, venkovní plochy průmyslových areálů, náměstí a veřejná prostranství.

Pracovní činnosti

 • Úklid odpadků a odklízení nedopalků cigaret.
 • Odstraňování náletové zeleně; neodborná údržba zeleně, například sekání trávy, zastřihávání keřů, šintování (škrabání podél obrub), hrabání listí; ruční nebo mechanizovaný úklid pěších komunikací a chodníků.
 • Úklid dětských hřišť, čištění a hrabání pískovišť.
 • Čištění a úklid znečištěných míst s dezinfekcí nebo bez dezinfekce.
 • Splach komunikací s dezinfekcí nebo bez dezinfekce.
 • Zlepšování mikroklima pomocí mlžení.
 • Oplachy soklů budov od exkrementů zvířat.
 • Ruční nebo strojní odstraňování svěhu, námrazy a následků jiných nepříznivých vlivů počasí, aplikace rozmrazovačů nebo posypu a jeho následný úklid.
 • Řízení a ovládání mechanizačních a dopravních prostředků.
 • Dodržování harmonogramů a organizace práce na pracovišti, provádění sebekontroly a prokázání znalostí podle bezpečnostních listů.
 • Organizace práce na pracovišti.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů osobní a provozní služby, základní vzdělání v oboru základní škola a neúplné základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zásady úklidových prací
zdraví a hygiena při práci
ergonomie
technologické postupy úklidových prací
zásady práce a manipulace s chemickými přípravky v domácnosti
metody a techniky údržby parku
realizace a údržba zeleně
nakládání s odpady

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami, jejich správné dávkování a bezpečné uložení
Volba, příprava a kompletace, údržba a čištění pomůcek a strojů včetně pomůcek BOZP s ohledem na druh, danou četnost úklidu, stavební materiál a míru znečištění
Provádění úklidu odpadků z venkovních ploch
Provádění ruční a strojní údržby zeleně
Provádění splachu komunikací a oplachu soklů budov
Vytváření lepšího mikroklimatu při úklidu
Zajišťování ručního a strojního úklidu sněhu
Dodržování harmonogramů a organizace práce na pracovišti, provádění sebekontroly a prokázání znalostí podle bezpečnostních listů
Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany
Organizace práce na pracovišti

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací