Specializace povolání
Urbanista

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: architektura a urbanismus
Alternativní názvy: Town planner, Architekt plánovač měst
Nadřízené povolání: Architekt a urbanista
Platové rozmezí
24 683 Kč - 46 215 Kč

Charakteristika

Urbanista navrhuje koncepce a plány prostorových a funkčních vazeb v krajině a obci, vztahy mezi nimi a uvnitř nich samých.

Pracovní činnosti

  • Zpracování územně plánovacích podkladů.
  • Zpracování územně plánovací dokumentace.
  • Projednávání podkladů a plánovací dokumentace s účastníky územního řízení.
  • Spolupráce s pořizovatelem územně plánovací dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru architektura a urbanismus. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru pozemní stavby a architektura.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
urbanismus
městské a územní plánování
technické kreslení ve stavebnictví
pravidla a postupy stavebních řízení a dalších správních procedur
péče o památkové objekty
druhy staveb

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání regulačních plánů, urbanistických řešení zástavby a územních plánů obcí nebo spolupráce na jejich tvorbě
Zpracovávání územně plánovacích podkladů pro urbanistické studie, územní generel a územní prognózu v intencích požadavků pořizovatele nebo spolupráce na jejich tvorbě
Zpracovávání územních plánů velkých územních celků
Projednávání návrhů a plánů urbanistických řešení zástavby, územních plánů obcí a funkčních vazeb v krajině a obcích s účastníky územního řízení
Řízení týmu odborníků, řešícího soustavně a komplexně funkční využití území ve smyslu stavebního zákona
Zpracovávání návrhů konceptů územních plánů, spolupráce s pořizovatelem na vytváření územně technických podkladů a územně plánovací dokumentace

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Poruchy vidění.
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací