Specializace povolání
Vedoucí stravovacího úseku

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: ubytování a hotelový provoz
Alternativní názvy: Vedoucí stravování, Food & Beverage Manager
Platové rozmezí
17 487 Kč - 30 861 Kč

Charakteristika

Vedoucí stravovacího úseku řídí oblast stravování ve větší provozní jednotce.

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace práce provozních jednotek kuchyně, odbytových středisek a stewardingu (úklidu kuchyně).
 • Vytváření koncepce stravovacího úseku a cenové strategie.
 • Provádění kontroly dodržování předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci a vnitropodnikových směrnic.
 • Provádění kontroly dodržování pracovní kázně.
 • Zajišťování školení personálu.
 • Vedení jednání s obchodními partnery.
 • Řešení reklamací a stížností zákazníků.
 • Kontrola způsobu a formy nakládání s jídly, potravinami a jejich dalšího uchovávání (HACCP).
 • Kontrola kvality poskytovaných služeb včetně přípravy pokrmů a nápojů.
 • Kontrola správnosti postupu při účtování služeb.
 • Kontrola správnosti postupu při pohybu skladových zásob.
 • Provádění kontroly dodržování hygienických předpisů zaměstnanců stravovacího úseku.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vyšší odborné vzdělání v oboru gastronomie a bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie, vyšší odborné vzdělání v oboru hotelnictví a turismus, bakalářský studijní program ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus a vyšší odborné vzdělání v oboru management.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
provoz restaurací, vináren a dalších zařízení veřejného stravování, související předpisy

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Organizace a řízení činnosti pracovníků svěřených úseků v oblasti stravování (kuchyně, restaurace)
Projednávání smluvních podmínek s obchodními partnery s cílem zajistit plynulé zásobování stravovacího úseku
Kontrola správnosti postupu při prodeji a účtování výrobků, zboží a služeb
Vyřizování závažných stížností či reklamací zákazníků
Příprava podkladů a uzavírání smluv s obchodními partnery
Spoluvytváření obchodní strategie ubytovacího zařízení
Zpracovávání požadovaných agend (např. statistická hlášení, harmonogramy služeb, podklady pro zpracování mezd apod.)
Předkládání návrhů na využívání nových technologií a pracovních postupů při zajišťování stravování, uchovávání a skladování výrobků a surovin
Kontrola dodržování předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, hygieny a vnitropodnikových předpisů
Kontrola dodržování norem platných pro výrobu jídel, způsobu a formy nakládání s jídly, potravinami, způsobu jejich dalšího uchovávání a skladování surovin
Organizování práce v provozu a při gastronomických akcích
Kontrola skladových zásob a jejich pohybů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací