Specializace povolání
Vedoucí zájezdu

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: cestovní ruch
Alternativní názvy: Průvodce technický, Průvodce doprovodný, Manažer zájezdu
Nadřízené povolání: Pracovník cestovní kanceláře
Platové rozmezí
13 437 Kč - 23 480 Kč

Charakteristika

Vedoucí zájezdu je pověřeným zástupcem cestovní kanceláře odpovědným za řádný průběh zájezdu a spokojenost klientů, zajišťuje technický doprovod, dodržení programu i trasy tuzemských či zahraničních turistických skupin v ČR nebo v zahraničí, zajišťuje komunikaci a organizační záležitosti s dodavateli jednotlivých komponentů zájezdu – např. recepce hotelů, řidič, odpovědný pracovník restaurace apod.

Pracovní činnosti

 • Technický doprovod turistické skupiny během celého zájezdu.
 • Organizační zajištění programu, včetně ubytování a dalších služeb během zájezdu.
 • Kontrola dodržení programů a itineráře tras zájezdových skupin v tuzemsku či v zahraničí.
 • Materiální a finanční zajištění akce.
 • Kontrola kvality ubytovacích kapacit a dalších poskytovaných služeb v průběhu zájezdu.
 • Poskytování klientského servisu (informačních, poradenských a organizačních služeb) během zájezdu.
 • Prodej a organizační zajištění fakultativních výletů, případně dalších doplňkových služeb pořádaných cestovní kanceláří během zájezdu.
 • Pomoc při řešení krizových situací klientů.
 • Komunikace se zahraničními partnery cestovní kanceláře a poskytovateli služeb během zájezdu.
 • Vedení pracovní agendy vedoucího zájezdu.
 • Tlumočení a odborná pomoc účastníkům zájezdu

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru cestovní ruch. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hotelnictví a turismus.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
druhy, formy cestovního pojištění, jejich výhody a rizika

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Kontrola dodržování smluvních podmínek při poskytování služeb smluvními partnery (kvalita ubytování, stravování, dodržování itineráře cesty apod.)
Zjišťování a zpracovávání informací týkajících se připravovaných akcí (doprovodu zájezdových skupin)
Zajišťování služeb souvisejících s pořádanou akcí včetně poskytování individuální pomoci jednotlivým klientům
Prokázat znalost světových dějin a dějin kultury ve vztahu k cestovnímu ruchu
Využívání znalostí zeměpisu Evropy a ostatních světadílů ve vztahu k cestovnímu ruchu
Vedení skupiny
Uplatňování profesního jednání a komunikace
Zajišťování služeb cestovního ruchu
Uplatňování právních a ekonomických aspektů při práci v cestovním ruchu
Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu
Písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací