Specializace povolání
Velitel služební kynologie

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: Obecní policie
Nadřízené povolání: Samostatný strážník obecní policie
Platové rozmezí
23 604 Kč - 42 420 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Velitel služební kynologie komplexně řídí kynologickou službu obecní policie a odborně zajišťuje výkon služby psovodů při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci.

Pracovní činnosti

  • Zpracování interních směrnic k vymezení režimu fungování kynologického areálu obecní policie.
  • Určení závazných metodických pokynů k provádění výcviku služebních psů a psovodů.
  • Stanovení taktických postupů pro psovody v případě nasazení služebních psů do bezpečnostních a záchranných akcí.
  • Koordinace činností psovodů s ostatními specialisty zásahových hlídek při plnění zvláštních opatření k zajištění bezpečnosti a pořádku, nebo při záchraně osob a majetku.
  • Vedení kompletní dokumentace kynologické služby, vyhodnocování hlášení a zápisů o průběhu služby psovodů, evidence přijatých závěrů a opatření.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži rizikem úrazu.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vyšší odborné vzdělání v oboru bezpečnostně právní činnost a bakalářský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program a vyšší odborné vzdělání.

více informací

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pořádková činnost policie
metody a postupy pátrání a vyšetřování, práce s informacemi
řízení osobních automobilů (řidičský průkaz sk. B)
držení, nošení a používání střelných zbraní
výcvik služebních zvířat

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Stanovování taktických postupů pro psovody k nasazování služebních psů do bezpečnostních a záchranných akcí
Vypracovávání metodických pokynů k provádění výcviku služebních psů a psovodů, plánování výcviku
Zpracovávání interních směrnic k vymezení režimu fungování kynologického areálu obecní policie
Dohled a osobní podíl na provádění výcviku služebních psů a psovodů
Provádění prověrek znalostí a připravenosti psovodů k plnění úkolů
Vyhodnocování výsledků výkonu služby služebních psů a psovodů, přijímání opatření k odstraňování vzniklých nedostatků a zkvalitnění služby
Vedení kompletní dokumentace kynologické služby, vyhodnocování hlášení a zápisů o průběhu služby psovodů, evidence přijatých závěrů a opatření, hlášení nadřízeným
Řízení chodu kynologického areálu, plánování materiálního zabezpečení, veterinárních prohlídek apod.
Koordinace činností psovodů s ostatními specialisty zásahových hlídek při plnění zvláštních opatření k zajištění bezpečnosti a pořádku, záchraně osob a majetku apod.
Osobní řízení nasazení psovodů se služebními psy v rámci významných bezpečnostních akcí

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Poruchy vidění.
  • Závrať jakékoliv etiologie.
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.

více informací