Specializace povolání
Vrchní asistent služby dopravní policie

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Policie ČR
Alternativní názvy: Příslušník služby dopravní policie - vrchní asistent, Policista služby dopravní policie - vrchní asistent
Nadřízené povolání: Policista - vrchní asistent
Platové rozmezí
23 372 Kč - 42 437 Kč

Charakteristika

Vrchní asistent služby dopravní policie provádí výkon služby policie při zabezpečování dohledu nad dopravou, odhaluje a vyřizuje přestupky svěřené do působnosti policie, provádí kontroly dodržování sociálních předpisů v dopravě a kontroly silniční přepravy nebezpečných věcí, provádí jednotlivé úkony v trestním řízení. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení).

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Řešení problémů
Zvládání zátěže

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Právní povědomí

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pořádková činnost policie
dopravně bezpečnostní činnost policie
technické bezpečnostní systémy
držení, nošení a používání střelných zbraní
právní základy bezpečnostní činnosti
zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami
legislativa upravující provoz na pozemních komunikacích
základní právní normy a ustanovení s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení záznamů o průběhu služby a podávání hlášení nadřízeným
Provádění zákroků proti pachatelům, používání donucovacích prostředků
Provádění preventivních, dopravně bezpečnostních opatření k dodržování pravidel a plynulosti provozu na komunikacích
Provádění zákroků a úkonů vůči osobám, které porušují pravidla provozu na komunikacích
Dohlížení na dodržování obecně závazných předpisů, vyhlášek a pravidel silničního provozu na komunikacích
Řízení služebních vozidel
Provádění jednoduchých úkonů při pátrání po osobách a věcech
Odhalování přestupků svěřených do působnosti dopravní policie
Provádění úkonů spojených s fyzickou kontrolou zboží a osob
Využívání technických pomůcek a prostředků při službě v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností
Zajišťování informací o důkazech, svědectví, stop aj. indicií
Kontrola na přítomnost omamných látek a alkoholu u osob ve střeženém prostoru
Provádění dopravně-regulačních činností a souvisejících úkonů
Zajištění místa činu

více informací