Specializace povolání
Vrchní asistent služby dopravní policie

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Policie ČR
Alternativní názvy: Příslušník služby dopravní policie - vrchní asistent, Policista služby dopravní policie - vrchní asistent
Nadřízené povolání: Policista - vrchní asistent
Platové rozmezí
23 372 Kč - 42 437 Kč

Charakteristika

Vrchní asistent služby dopravní policie provádí výkon služby policie při zabezpečování dohledu nad dopravou, odhaluje a vyřizuje přestupky svěřené do působnosti policie, provádí kontroly dodržování sociálních předpisů v dopravě a kontroly silniční přepravy nebezpečných věcí, provádí jednotlivé úkony v trestním řízení. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení).

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Řešení problémů
Zvládání zátěže

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Právní povědomí

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
právní základy bezpečnostní činnosti
základní právní normy a ustanovení s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů
pořádková činnost policie
zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami
držení, nošení a používání střelných zbraní
legislativa upravující provoz na pozemních komunikacích
dopravně bezpečnostní činnost policie
technické bezpečnostní systémy

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení záznamů o průběhu služby a podávání hlášení nadřízeným
Provádění zákroků proti pachatelům, používání donucovacích prostředků
Provádění preventivních, dopravně bezpečnostních opatření k dodržování pravidel a plynulosti provozu na komunikacích
Provádění zákroků a úkonů vůči osobám, které porušují pravidla provozu na komunikacích
Dohlížení na dodržování obecně závazných předpisů, vyhlášek a pravidel silničního provozu na komunikacích
Řízení služebních vozidel
Provádění jednoduchých úkonů při pátrání po osobách a věcech
Odhalování přestupků svěřených do působnosti dopravní policie
Provádění úkonů spojených s fyzickou kontrolou zboží a osob
Využívání technických pomůcek a prostředků při službě v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností
Zajišťování informací o důkazech, svědectví, stop aj. indicií
Kontrola na přítomnost omamných látek a alkoholu u osob ve střeženém prostoru
Provádění dopravně-regulačních činností a souvisejících úkonů
Zajištění místa činu

více informací