Specializace povolání
Záchranář záchranné roty

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Hasičský záchranný sbor ČR
Alternativní názvy: Příslušník HZS ČR
Platové rozmezí
28 453 Kč - 45 662 Kč

Charakteristika

Záchranář provádí záchranné práce při všech druzích zásahů s využitím odborností získaných v kurzech a s uplatněním samostatného rozhodování a s odpovědností za celé určené úseky činností a provádí trhací práce malého rozsahu kromě destrukcí objektů. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru ČR, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákonem a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení).

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Samostatnost
Řešení problémů
Zvládání zátěže

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
činnosti hasiče
záchranářství
záchranářská technika
předpisy a technické normy požární ochrany
zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami
chemické reakce a fyzikální procesy probíhající při hoření
chemické látky používané jako akceleranty hoření

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Hašení požárů
Zajišťování spojení na požární stanici jednotky požární ochrany, komunikace při zásazích s použitím technických prostředků
Zajišťování úplnosti a provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany
Účast na pravidelném výcviku a odborné přípravě
Provádění oprav, údržby a čištění přidělené hasičské techniky
Provádění hasebních a záchranných prací při požárních, záchranných a technických zásazích s využitím speciálních odborností
Provádění nejsložitějších hasebních a záchranných prací se speciální odborností a s uplatněním samostatného rozhodování při požárech, záchranných akcích a technických zásazích
Provádění hasebních prací při požárech
Provádění záchranných prací při požárech, povodních, živelních pohromách, dopravních nehodách, průmyslových haváriích aj. kalamitních situacích
Zachraňování a vyprošťování osob, zvířat a majetku při požárech, povodních, živelních pohromách, dopravních nehodách, průmyslových haváriích aj. kalamitních situacích
Využívání různých technických prostředků při požárních, záchranných a technických zásazích
Provádění hasebních a záchranných prací s používáním ochranných obleků, dýchací techniky a věcných prostředků požární ochrany
Provádění nejsložitějších hasebních prací při požárech
Provádění nejsložitějších záchranných prací při požárech, povodních, živelních pohromách, dopravních nehodách, průmyslových haváriích aj. kalamitních situacích
Provádění prací v dýchacím přístroji či ochranných oblecích při požárních a záchranářských zásazích a při výcviku
Provádění hasebních a záchranných prací v dýchacích přístrojích, ochranných oblecích apod.
Provádění technických zásahů při úniku nebezpečných látek
Provádění technických zásahů při únicích nebezpečných látek (popř. při jejich hrozící možnosti), omezení jejich rozsahu, likvidace jejich následků apod.
Provádění technických zásahů při rozsáhlých únicích nebezpečných látek (popř. při jejich hrozící možnosti), omezení jejich rozsahu, likvidace jejich následků apod.
Požární asistence při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (např. při kulturních, sportovních a společenských akcích)
Provádění dílčích nestandardních činností při ochraně obyvatelstva v rámci integrovaného záchranného systému, při krizovém plánování a civilním nouzovém plánování
Hašení požárů pomocí hasicích přístrojů, hydrantů, hasicích dek a improvizovaných prostředků

více informací