Specializace povolání
Zahradní a krajinný architekt

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: architektura a urbanismus
Alternativní názvy: Architekt krajiny, Landscape architect
Nadřízené povolání: Architekt a urbanista
Platové rozmezí
16 504 Kč - 30 588 Kč

Charakteristika

Zahradní a krajinný architekt navrhuje architektonické řešení parků, zahrad, sadů a podílí se na ztvárnění zeleně v krajině a urbanizovaném prostředí.

Pracovní činnosti

 • Zpracování generelu zeleně a stupně projektové dokumentace dle stavebního zákona.
 • Hodnocení stavu vegetačních úprav včetně návrhů na opatření.
 • Autorský dozor nad realizací projektu.
 • Navrhování doplnění zelených ploch zahradním mobiliářem.
 • Navrhování městského parteru s větším podílem zelených ploch.
 • Výběr dodavatelské firmy pro realizaci projektu.
 • Navrhování struktury zeleně na daných plochách.
 • Zpracování návrhů řešení ploch zeleně sadovnických a krajinářských úprav.
 • Poradenská činnost v oboru.
 • Inventarizace a pasportizace zeleně.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru zahradní a krajinářská architektura. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru zahradnické inženýrství.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
květinářství
krajinná architektura a plánování
zahradně architektonická tvorba
urbanismus
historický vývoj zahradní a krajinářské tvorby
výstavnictví
estetika
dendrologie
základy ekologie
městské a územní plánování

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Autorský dozor při realizaci projektů architektonického řešení parků, zahrad, sadů a ztvárnění zeleně v urbanizovaném prostředí
Projektování sezónní zeleně a okrasných záhonů a květin na veřejných prostranstvích
Projektování návrhů soukromých zahrad u rodinných domů, navrhování doplnění zelených ploch zahradním mobiliářem
Projektování návrhů trvalé zeleně, stromů, keřů, apod. na veřejných prostranstvích
Projektování ploch zeleně krajinných parků, navrhování struktury zeleně na daných plochách
Projektování charakterově orientovaných parkových nebo zahradních ploch jako součástí celků výstav, veletrhů, kulturních akcí a podobně
Projektování, rehabilitace historických parků a zahrad jako součástí stylově komponovaných celků nebo součástí architektonicko-urbanistických řešení
Projektování obecních a městských veřejných parků, sadů a zahrad
Výběr dodavatelských firem pro realizace architektonických projektů řešení parků, zahrad a ztvárnění zeleně v krajině i urbanizovaném prostředí

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací